Środowisko

Realizując od lat projekty inwestycyjne kierujemy się nie wyłącznie doraźnymi korzyściami ekonomicznymi, lecz także potrzebami środowiska obecnymi i przewidywanymi w przyszłości. Dlatego też najważniejszymi kryteriami wprowadzenia do zakładów produkcyjnych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku nowych technologii lub urządzeń są: jak najniższe zużycie surowców naturalnych ( wody, paliw) oraz pozostałych mediów energetycznych (energii elektrycznej i cieplnej), wymagania dotyczące stosowanych środków pomocniczych, jak również przewidywany rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Postępowanie takie wynika z głębokiej świadomości i rozumienia problemów związanych ze skutkami eksploatacji środowiska.

 

Jesteśmy pierwszą w kraju spółdzielnią mleczarską, która w 1993 r. wytwarzanie energii cieplnej do celów technologicznych oparła na kotłach opalanych gazem wysokometanowym, wyposażonych dodatkowo w urządzenia pozwalające odzyskiwać ciepło ze spalin.

 

Procesy mycia linii produkcyjnych zostały zautomatyzowane, a obiegi wodne zamknięte, co znacznie ograniczyło zużycie wody oraz czynników myjących.

 

Ponadto przeprowadziliśmy szereg usprawnień i zmian:

  • woda uzyskiwana z zagęszczania mleka zasila kotłownię oraz służy do mycia wstępnego urządzeń nieprocesowych,
  • tradycyjnie stosowane w mleczarstwie środki myjące ( roztwory wodorotlenku sodowego i kwasu azotowego) w znacznej części zostały wyeliminowane na
    rzecz nowoczesnych preparatów myjących, ulegających biodegradacji.

 

Kolejnymi, zrealizowanymi w naszej firmie i służącymi środowisku projektami są:

  • podczyszczalnia ścieków,
  • bateria filtrów tkaninowych skutecznie eliminująca możliwość uwolnienia się pyłu mlecznego do powietrza,
  • zastosowanie szeregu rozwiązań dla poprawy klimatu akustycznego.

 

Dążymy do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów wdrażając wśród pracowników zasadę „minimalizacji u źródła” oraz bezwzględny wymóg segregacji odpadów, których nie udaje się uniknąć.

 

Nasza troska o środowisko wyraża się poprzez wdrożenie procedur i ciągłe doskonalenie działań w funkcjonującym od lat systemie jakości również na rzecz zmniejszania oddziaływania na środowisko.

 

Zastosowane w procesach wytwarzania techniki i technologie, uznane w branży mleczarskiej za BATy -najlepsze dostępne techniki, pozwalają uzyskiwać najniższe w kraju wskaźniki zużycia mediów energetycznych, porównywalne z wynikami uzyskiwanymi w krajach UE, a w niektórych wypadkach nawet korzystniejsze.

 

Uzyskaliśmy pozwolenie zintegrowane – dokument, który jest najważniejszym „certyfikatem” dotrzymywania wymaganych przepisami standardów w zakresie oddziaływania na środowisko w procesach wytwórczych, a obecnie uczestniczymy w ogłoszonym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej konkursie „Firma Bliska Środowisku”.