Historia

Początki istnienia spółdzielczości mleczarskiej na ziemi radomszczańskiej sięgają przełomu XIX i XX w. Pierwszą Spółdzielnią była Włościańska Spółdzielnia Mleczarska, założona ok. roku 1904., w oddalonych o 9 km. od Radomska Woźnikach. Rejon radomszczański był wówczas terenem wybitnie rolniczym, toteż bardzo licznie powstawały w okolicznych wsiach małe mleczarnie i filie, które łączyły się w większe spółdzielnie.

 

Działalność Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej, dzisiejszej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku, datowana jest od lat 30 minionego stulecia. Materiały archiwalne podają, że początkowo pełniła ona rolę centrali aktywnie organizującej transport i przerzuty surowca w terenie, tworzyła sieć handlową sklepów z artykułami mleczarskimi, punkty sprzedaży mleka, zbiornice jaj, pośredniczyła w pozyskiwaniu kredytów i w zakupach niezbędnych do produkcji środków dla rozsianych po terenie małych, wiejskich spółdzielni i filii, pozostawała w ścisłej współpracy ze Związkiem Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich oraz Izbami Rolniczymi.

 

W 1935 r. zakupiono w Radomsku grunt, na którym powstał zakład przetwórczy. Liczba dostawców mleka wzrastała bardzo szybko a wraz z nią postępował rozwój Spółdzielni. Działania wojenne i trudne okupacyjne lata wstrzymały ten proces lecz nie przerwały działalności Spółdzielni. Koszty produkcji wzrastały z dnia na dzień, surowiec pozyskiwany był bardzo nieregularnie i z dużym trudem a mimo to radomszczańscy spółdzielcy ofiarnie świadczyli pomoc innym, zniszczonym w czasie akcji wojennych mleczarniom, a członków i dostawców mleka oraz pracowników zaopatrywali w niezbędne w gospodarstwie reglamentowane artykuły: węgiel, naftę, itp.

 

Pierwsze lata powojennej rzeczywistości nie stworzyły Spółdzielni warunków na wyjście z kryzysu. Pomimo wprowadzenia przymusowych dostaw mleka, produkcję trudno było prowadzić planowo. Koszty jej były wysokie, ustalane natomiast centralnie ceny artykułów mleczarskich niskie. Do tego dochodziła ingerencja ówczesnych władz w sprawy produkcyjno handlowe i wymuszanie decyzji ekonomicznie nieuzasadnionych.

 

W 1950 r., jak wszystkie spółdzielnie w kraju, Okręgową Mleczarnię Spółdzielczą w Radomsku, tak bowiem brzmiała jej powojenna nazwa, upaństwowiono. Powstał Powiatowy Zakład Mleczarski Przedsiębiorstwo Państwowe w Radomsku, który przetrwał tylko 7 lat, bowiem kolejna ustawa reaktywowała spółdzielnie przywracając im majątki i dawną tożsamość.

 

Od 1946 roku, nieprzerwanie przez prawie 40 lat, stanowisko Prezesa Zarządu pełnił Franciszek Jeziorski, który zasłużył się ziemi radomszczańskiej zarówno jako poseł do Sejmu dwóch kadencji lat 60 oraz jako działacz na rzecz rozwoju spółdzielczości mleczarskiej i całego ruchu ludowego. To dzięki jego staraniom władze centralne wydały zgodę i przyznały fundusze na budowę w Radomsku, w 1973 r., włoskiej proszkowni mleka, której powstanie zapoczątkowało ciągły, trwający do dzisiaj rozwój Spółdzielni.

 

Od 1985 r. kontynuatorem dobrych tradycji swojego poprzednika był Prezes Zarządu inż. Andrzej Chodkowski, którego decyzje i osobiste zaangażowanie sprawiły, że Spółdzielnia nie tylko pokonała kryzys ekonomiczny w latach transformacji ustrojowej i gospodarczej, lecz także ustanowiła swoją znaczącą pozycję w warunkach konkurencyjnego wolnego rynku.

 

W latach 80-tych obok proszkowni mleka stanęła masłownia, 10 lat później nowoczesna, spełniająca normy europejskie kotłownia gazowa i dział galanterii mleczarskiej.

Lata 1996- 2007 to ciągła modernizacja zakładu i unowocześnianie technologii oraz dalszy dynamiczny rozwój Spółdzielni. W roku 2005 Spółdzielnia nasza wzbogaciła się o Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu gdzie uruchomiony został nowoczesny zakład serowarski produkujący sery typu holenderskiego. OSM w Radomsku zrzesza obecnie 1720 członków spółdzielni i zatrudnia 400 osób.

 

W efekcie wszystkich tych działań Spółdzielnia należy dzisiaj do ścisłej czołówki zakładów mleczarskich w kraju pod względem ilości skupowanego mleka, wartości przychodów, zyskowności oraz nakładów inwestycyjnych.