Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dostawcy mleka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
  z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, kod pocztowy 97-500, adres tel. 447385100

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO w celu:

  • Zawarcia i realizacji postanowień umowy o dostarczeniu mleka (Ustawa z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Dz. U. z 2016 r. poz. 401 ze zm.)

 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa (np. Powiatowy Inspektorat Weterynarii)

  • podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz
  w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. (umowa 5 lat, faktura 6 lat)

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (warunkiem zawarcia umowy.) Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością realizacji zawartej umowy.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane/

 9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności”

Sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku to: Ilona Szota – adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, adres e-mail: odo@osmradomsko.local; tel. 44 738 51 83.