Informujemy użytkowników strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
OSM
This text is replaced by the Flash movie.

OGŁOSZENIA

ogłoszenie dodane dnia 12.01.2018 r.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

    ogłasza

   PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na sprzedaż prawa własności działki położonej w Zubrzycy Górnej o numerze ewid. 7350/16 o łącznej powierzchni 1575 m 2 , zabudowanej budynkiem zlewni mleka jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 75 m 2 i wiatą oraz urządzeniami i obiektami budowlanymi towarzyszącymi , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu księga wieczysta nr NS1T/00127158/2 . Na działce ew. nr 7350/16 ustanowiono w trybie art. 305 i następnych Kodeksu Cywilnego na rzecz Spółki Akcyjnej pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka nieograniczoną w czasie służebność przesyłu .

Dodatkowych informacji o nieruchomości udziela Dział Techniczno-Gospodarczy Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 95 , w godzinach od 7-15 pod numerem telefonu : 18/2663238 oraz kom. 609025309 i 603948444.

WARUNKI PRZETARGU :

1. Cena wywoławcza : 200.000 zł. brutto .

  Osoby przystępujące do przetargu powinny najpóżniej do 18 stycznia 2018 r. , do godz. 10.00 złożyć w sekretariacie Zakładu Produkcji Mleczarskiej ul. Jana Pawła II 95 , pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ PRZETARG „ .

  Oferta powinna zawierać :

  - imię i nazwisko oferenta , jego adres i nazwę firmy , jeśli takową posiada ; w przypadku spółki niebędącej osobą prawną dane dotyczące wszystkich uczestników spółki , a w przypadku osoby prawnej jej nazwę , siedzibę , nazwiska osób upoważnionych do jej reprezentowania oraz w każdym przypadku dane dotyczące wpisu do rejestru sądowego .

  - określenie wysokości oferowanej ceny w cyfrach i słowach ( minimum ceny wywoławczej).

  -oświadczenie oferenta , że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zakup przedmiotu przetargu i zobowiązanie do zawarcia umowy notarialnej w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyniku przetargu oraz zobowiązuje się do wpłacenia w dniu przetargu 10 % zaoferowanej w przetargu kwoty do kasy Spółdzielni jako zadatku na poczet zapłaty całej ceny sprzedaży .

  - oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu .

  - własnoręczny podpis oferenta .

  2. Oferty wiążą do chwili rozstrzygnięcia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z nich .

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 10.30 , a ogłoszenie wyniku przetargu o godz. 12.00 w tym samym dniu .

  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

  5. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóżniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy OSM w Radomsku .

  6. Nabywca , który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia , traci prawo wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

  7. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia .

  8. W przypadku wpłynięcia jednakowych ofert dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej w dniu przetargu o godz. 11.00 pomiędzy tymi oferentami. W takim przypadku postąpienie ustala się na kwotę 2000,00 zł.

 

RADA ODDZIAŁOWA

 ZPM Nowy Targ

 

 

ogłoszenie dodane dnia 07.11.2017 

 

Oferta Sprzedaży Proszkowni

Typ - B

Wydajność - 4000 kg na dobę mleka chudego

Wyparka: dwustopniowa z bezprzeponowym skraplaczem

-odłączone i zlikwidowane smoczki parowe

-odłączone i wycofane pompy nabiałowe i wodne

 

Wieża: standardowa

-cyklon j/ w

-orurowanie - wyeksploatowane

-nagrzewnice powietrza zlikwidowane

-2 mechanizmy rozpyłowe - Niro Atomizer z dyskami F - 35

Stan techniczny: do weryfikacji na miejscu w ZPM Nowy Targ

 

Osoby do kontaktu:

Łatek Stanisław - 601 455 644

Waksmundzki Stanisław - 18 26 41 397

 

 

 

 ogłoszenie dodane dnia 30.05.2017                                                        

                                               Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

                                                                            ogłasza

                                              PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Łopusznej k. Nowego Targu o numerze ewidencyjnym 72/6 o łącznej powierzchni 2504 m 2 , zabudowanej budynkiem zlewni mleka jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 120 m 2 i wiatą oraz urządzeniami i obiektami budowlanymi towarzyszącymi , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu księga wieczysta nr NS1T/00081386/4.

Dodatkowych informacji o nieruchomości udziela Dział Techniczno-Gospodarczy Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 95 , w godzinach od 7-15 pod numerem telefonu : 18/2663238 oraz kom. 609025309 i 603948444 .

 

WARUNKI PRZETARGU :

1. Cena wywoławcza : 250.000,00 zł brutto.

2. Osoby przystępujące do przetargu powinny najpóźniej do 20 czerwca 2017 r., do godz. 10.00 złożyć w sekretariacie Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 95 pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ PRZETARG”.

  Oferta powinna zawierać :

  - imię i nazwisko oferenta, jego adres i nazwę firmy, jeśli takową posiada; w przypadku spółki niebędącej osobą prawną dane dotyczące wszystkich uczestników spółki, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę, siedzibę, nazwiska osób upoważnionych do jej reprezentowania oraz w każdym przypadku dane dotyczące wpisu do rejestru sądowego .

  - określenie wysokości oferowanej ceny w cyfrach i słowach ( minimum ceny wywoławczej).

  -oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zakup przedmiotu przetargu ł i zobowiązanie do zawarcia umowy notarialnej w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyniku przetargu oraz zobowiązanie do wpłacenia w dniu przetargu 10 % zaoferowanej w przetargu kwoty do kasy Spółdzielni jako zadatku na poczet zapłaty całej ceny sprzedaży .

- oświadczenie oferenta,że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu

przetargu i że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu ,

  - własnoręczny podpis oferenta i datę .

  3. Oferty wiążą do chwili rozstrzygnięcia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca.2017 r. o godz. 10.30 , a ogłoszenie wyniku

przetargu nastąpi o godz. 12.00 w tym samym dniu .

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


             6. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym
przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się
wpływ środków na rachunek bankowy OSM w Radomsku. 

             7. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przybicia oraz
   założone wadium. 

             8. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. 

9. W przypadku wpłynięcia jednakowych ofert dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej w dniu przetargu o godz. 11.00 pomiędzy tymi oferentami. W takim przypadku postąpienie ustala się na kwotę 2000,00 zł  

Rada Oddziałowa ZPM Nowy Targ

 

 

ogłoszenie dodane dnia 07.04.2017

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

 

    zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty na wykonanie "Rozbudowy budynku chłodni magazynu

wyrobów gotowych" W Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 4, na działce o nr ewid. 22/104.

Charakterystyka budynku

1. Stopy i ławy zelbetowe

2. Konstrukcja stalowa

3. Ściany i strop obudowane płytami warstwowymi 

4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej

5. Posadzka betonowa powierzchniowo utwardzana

Dane techniczne

1. Powierzchnia zabudowy projektowana - 715,26 m2

2. Powierzchnia użytkowa projektowana - 685,51 m2

3. Kubatura projektowana - 4509,93 m2

Zakres prac

1. Rozbudowa budynku chłodni - prace budowlano - montażowe i instalacyjne

2. Wykonanie zasilania elektrycznego budynku - ułożenie kabla elektroenergetycznego między rozdzielnią główną a istniejącą stacją transformatorową

3. Montaż urządzeń chłodniczych

Okres realizacji inwestycji - 3 miesiące

Termin złożenia ofert - 28.04.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 44 73 85 144

Uwaga! Spółdzielnia może odstąpić od realizacji inwestycji bez podania przyczyny

 

 

 

 

ogłoszenie dodane dnia 13.10.2015

Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska w Radomsku

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

w miejscowości   Bujny gmina Wola Krzysztoporska.

Powierzchnia działki nr 447/2 wg ewidencji - 1200 m2

Powierzchnia działki nr 447/2 wg  stanu wynikającego z pomiaru - 1194m2

Budynek murowany 1-kondygnacyjny:

- powierzchnia zabudowy 104,49m2

-kubatura 459,75m3

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości prosimy o składanie ofert pisemnych z podaniem ceny

zakupu nieruchomości  w siedzibie Spółdzielni w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 4

w terminie 14 dni  od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

 

ogłoszenie dodane dnia 25.06.2015

                              Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
                                  97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 
 

                       zatrudni  pracownika na stanowisko magazyniera

                     w magazynie wyrobów gotowych .

                           Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy.

                      Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 44/ 7385163

 

 

 ogłoszenie dodane dnia 13.06.2013

                              Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
                                  97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 
 tel. 18/2663238 


                          Ogłasza

                  PRZETARG  PISEMNY , NIEOGRANICZONY , OFERTOWY
 
                           Na sprzedaż nieruchomości

               tj. prawa własności położonych w Gronkowie k/Nowego Targu działek ewidencyjnych o nr.: 
 1538/3 , 1538/4 , 1539/1 , 1540/2 , 1539/21540/1 , 1538/5 , 1538/6 

  o łącznej powierzchni  2984 m2 , zabudowanej budynkiem zlewni mleka ,

dwukondygnacyjnym gdzie na piętrze znajdują się pomieszczenia   mieszkalne , 

o łącznej powierzchni użytkowej 194 m2 

 i zbiornikiem nierdzewnym    o pojemności 10.000 l. oraz urządzeniami i

 obiektami budowlanymi towarzyszącymi,

dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu księga wieczysta

nr. NS1T/00103894/9 .


Cena wywoławcza stanowi kwotę  300.000 zł. brutto ,

 oraz ; prawa własności  położonych w Skawie k/Rabki działek ewidencyjnych

 

 

 

o nr. 283/1 , 324/1 , 324/4 o łącznej powierzchni  807 m2 ,

zabudowanej  budynkiem  Zlewni Mleka oraz ogrodzeniem,

dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu księga wieczysta

nr. NS1T/00038750/1 .
Cena wywoławcza stanowi kwotę 100.000 zł. brutto .
Dodatkowe informacje o nieruchomościach udziela Dział Techniczno-Gospodarczy

Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu  w godz. 7 - 15 

pod nr. tel. 18/2663238  kom. 609025309  oraz 603948444 .

Warunki Przetargu :
1. Osoby przystępujące do przetargu powinny najpóżniej do dnia 14.08.2013 r.

do godz.. 10.00 złożyć w sekretariacie Zakładu Produkcji Mleczarskiej

w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 95 pisemne oferty w zamkniętych kopertach

z dopiskiem  " PRZETARG " 


  Oferta powinna zawierać :
             - datę
             - imię i nazwisko oferenta , jego adres i nazwę firmy , jeśli takową posiada ;
                w  przypadku spółki nie będącej osobą prawną dane dotyczące wszystkich
               uczestników spółki , a przypadku osoby prawnej jej nazwę , siedzibę , nazwiska
               osób upoważnionych do jej reprezentowania oraz w każdym przypadku dane
               dotyczące wpisu do rejestru sądowego .
             - określenie wysokości oferowanej ceny w cyfrach i słownie ( minimum ceny
                 wywoławczej )
             - oświadczenie , że oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy notarialnej  ,
                jeżeli przetarg wygra .
             - własnoręczny podpis oferenta
       2.    Oferty wiążą do chwili rozstrzygnięcia przetargu lub zamknięcia przetargu bez
               wybrania  którejkolwiek z nich.
3 .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2013 r. o godz. 11.00 , a ogłoszenie wyniku
   przetargu o godz. 12.00 w tym samym dniu.
4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
5. Płatność ceny kupna nastąpi na konto Spółdzielni najpóżniej w dniu poprzedzającym
Zawarcie aktu notarialnego . Nabywca pokrywa koszty aktu notarialnego  w całości .
6. W przypadku wpłynięcia jednakowych ofert dopuszcza się możliwość przeprowa -
dzenia  dodatkowej licytacji ustnej w dniu  19.08.2013 r. o godz.  10.00 pomiędzy
tymi oferentami . 

                                                                       RADA   ODDZIAŁOWA

ogłoszenie  dodano 18.04.2013

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 63,70m I piętro   w Radomsku  przy ul. Reymonta 13.

Telefon kontaktowy w OSM Radomsko   44/7385100

 

ogłoszenie  dodano 14.09.2011

BIUROWIEC  DO WYDZIERŻAWIENIA w bardzo ciekawej lokalizacji
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku wydzierżawi budynek biurowca o powierzchni  760m kw.
wraz z powierzchnią komunikacyjną w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 95.

Piętro II składa się z:


8 pokoi o powierzchni 12,30 m kw. każdy (łącznie 98 m kw.)
6 pokoi o powierzchni 16 m kw. każdy (łacznie 96 m kw.)
sanitariaty 3mb x 4 mb (łącznie 12 m kw.)
korytarz o powierzchni 40 m kw.
Razem około 250m kw.

Piętro I składa się z:


4 pokoje o powierzchni 12,30 m kw. każdy (łącznie 49,2 m kw)
6 pokoi o powierzchni 16 m kw każdy (łącznie 96 m kw.)
sanitariaty 12 m kw
sekretariat / pokój dyrektora (łącznie 50 m kw.)
korytarz 40 m kw.
Razem około 250 m kw.

 Parter  składa się z:                                                                                                                                                                                                                                                             sala konferencyjna 12,2 mb x 5,8 mb (łącznie71 m kw.)
sklep 12 mb x 5,5 mb (łącznie 66 m kw.)
korytarz / centrala 6 mb z 7 mb ( łącznie 42 m kw.)
sanitariaty 12 m kw.
pokoje gościnne 62 m kw.
korytarz wyście 8 m kw.
Razem około 260 m kw.

Osoba do kontaktu - Dyrektor Stanisław Łatek tel. 18/ 2663230, 266 32 38 

WAŻNE:

Informuję, że wraz z budynkiem biurowym można wydzierżawić parking znajdujący się przed budynkiem oraz teren przyległy do budynku od strony zakładu o powierzchni ok. 1 ha.  Przy zawieraniu umowy dzierżawy należy pamiętać o zawarciu aneksów dotyczących możliwości użytkowania przez Zakład Produkcji Mleczarskiej  Nowy Targ znajdujących się na tym terenie istniejących linii mediów tj.: kanalizacji, linia CO, studnia głębinowa z istniejącymi rurociągami.

 

 

 

_____________________________________________________________________

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Główny Technolog Mleczarstwa 

Wymagany staż pracy w zawodzie na podobnym stanowisku  minimum 3 lata.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 44/73 85 147