Informujemy użytkowników strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
OSM
This text is replaced by the Flash movie.

ŚRODOWISKO

Realizując od lat projekty inwestycyjne kierujemy się nie wyłącznie doraźnymi korzyściami ekonomicznymi, lecz także potrzebami środowiska obecnymi i  przewidywanymi w   przyszłości. Dlatego też najważniejszymi kryteriami wprowadzenia do zakładów produkcyjnych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w  Radomsku nowych technologii lub urządzeń są: jak najniższe zużycie surowców naturalnych ( wody, paliw) oraz pozostałych mediów energetycznych (energii elektrycznej i cieplnej), wymagania dotyczące stosowanych środków pomocniczych, jak również przewidywany rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Postępowanie takie wynika
z głębokiej świadomości i rozumienia problemów związanych ze skutkami eksploatacji środowiska.

 

Jesteśmy pierwszą w kraju spółdzielnią mleczarską, która w 1993 r. wytwarzanie energii cieplnej do celów technologicznych oparła na kotłach opalanych gazem wysokometanowym, wyposażonych dodatkowo w  urządzenia pozwalające odzyskiwać ciepło ze spalin.

Procesy mycia linii produkcyjnych zostały zautomatyzowane, a obiegi wodne zamknięte, co znacznie ograniczyło zużycie wody oraz czynników myjących.

Ponadto przeprowadziliśmy szereg usprawnień i zmian:

  • woda uzyskiwana z zagęszczania mleka zasila kotłownię oraz służy do mycia wstępnego urządzeń nieprocesowych,
  • tradycyjnie stosowane w mleczarstwie środki myjące ( roztwory wodorotlenku sodowego i kwasu
    azotowego) w znacznej części zostały wyeliminowane na rzecz nowoczesnych preparatów myjących,
    ulegających biodegradacji.

Kolejnymi, zrealizowanymi w naszej firmie i służącymi środowisku projektami są:

  • nowoczesna podczyszczalnia ścieków,
  • bateria filtrów tkaninowych skutecznie eliminująca możliwość uwolnienia się pyłu mlecznego do powietrza,
  • zastosowanie szeregu rozwiązań dla poprawy klimatu akustycznego.

Dążymy do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów wdrażając wśród pracowników zasadę „minimalizacji u źródła” oraz bezwzględny wymóg segregacji odpadów, których nie udaje się uniknąć.

Nasza troska o środowisko wyraża się poprzez wdrożenie procedur i ciągłe doskonalenie działań w  funkcjonującym od lat systemie jakości również na rzecz zmniejszania oddziaływania na środowisko.

Zastosowane w procesach wytwarzania techniki i technologie, uznane w branży mleczarskiej za BATy -najlepsze dostępne techniki, pozwalają uzyskiwać najniższe w kraju wskaźniki zużycia mediów energetycznych, porównywalne z wynikami uzyskiwanymi w krajach UE, a   w   niektórych wypadkach nawet korzystniejsze.

Uzyskaliśmy pozwolenie zintegrowane – dokument, który jest najważniejszym „certyfikatem” dotrzymywania wymaganych przepisami standardów w zakresie oddziaływania na środowisko w procesach wytwórczych, a obecnie uczestniczymy w  ogłoszonym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej konkursie „Firma Bliska Środowisku”.