PRZETARG CHŁODNICTWO

Autor: admin
Data: 04.07.2019

ZAPROSZENIE/OGŁOSZENIE

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku zaprasza firmy budowlane do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją „Budynku Technicznego” w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu przy ulicy Jana Pawła II nr 95.

 1. Krótki opis budynku

Budynek techniczny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, usytuowany na terenie płaskim. Zaprojektowano wykonanie konstrukcji budynku w technologii szkieletowej stalowej oraz murowo-żelbetowej. Podstawowy układ nośny konstrukcji budynku stanowią kratownice stalowe z profili zamkniętych kwadratowych oparte przegubowo na słupach stalowych z profili dwuteowych. Płatwie dachowe z profili zamkniętych w układzie ciągłym. Stateczność konstrukcji stalowej budynku zapewniają stężenia oraz utwierdzenie słupów w fundamencie. Ściany murowane z pustaków ceramicznych, spięte wieńcami żelbetowymi. Nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej strop żelbetowy płytowy. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych. Konstrukcje wsporczą pod skraplacz natryskowo-wyparny zaprojektowano w technologii stalowej szkieletowej. Podstawowy układ nośny konstrukcji stanowi przestrzenna rama stalowa z profili dwuteowych. Sztywność konstrukcji zapewniają słupy stalowe utwierdzone w fundamencie. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie na stopach fundamentowych żelbetowych. Obliczeń elementów konstrukcyjnych dokonano w zakresie liniowo-sprężystym.

1.1. Funkcja budynku – amoniakalna maszynownia chłodnicza

1.2. Dane techniczne budynku

 • Pow. zabudowy – 400,00m²

 • Kubatura – 3896,60m³

1.3. Konstrukcja budynku

FUNDAMENTY Fundamenty w formie ław i stóp fundamentowych ułożyć na gruncie nośnym warstwy II (wg. geotechnicznych warunków posadowienia), na gruncie rodzimym, nienaruszonym wykopami, na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu grubości 10cm. Ławy fundamentowe żelbetowe wysokości 50cm i szerokości wg rys. „rzut fundamentów”, zbrojone stalą żebrowaną AIIIN BSt500S #12mm, strzemiona #8mm ze stali żebrowanej wg rysunku. Stopy fundamentowe żelbetowe wysokości 50cm i wymiarach wg rys. „rzut fundamentów”, zbrojone stalą żebrowaną AIIIN BSt500S #8, #12 i #16mm wg obliczeń. Beton fundamentów klasy B30. Poziom posadowienia min. 120cm poniżej przyległego terenu, na poziomie gruntu nośnego warstwy II (wg. geotechnicznych warunków posadowienia). Ze stóp fundamentowych wypuścić łączniki belki podwalinowej.

ŚCIANY Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych ściennych Gorlicka S GS-PIR gr. 12cm mocowanych do konstrukcji stalowej. Grubości okładzin wewnętrznej i zewnętrznej 0,5mm, stal S250GD. Ściany wewnętrzne murowane gr. 20cm z pustaków ceramicznych „na zaprawie cementowo wapiennej, spięte wieńcami żelbetowymi. Ściany wewnętrzne działowe z płyt warstwowych ściennych Gorlicka S GS-PIR gr. 10cm mocowanych do konstrukcji stalowej. Ściany fundamentowe dwuwarstwowe gr. 20(23)cm z warstwą ocieplenia ze styropianu na kleju. Ściany wylewane w szalunkach zbrojone siatką #12 25/25cm obustronnie.

BELKI PODWALIONOWE Żelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach, szerokości 20cm wysokości wg rysunków konstrukcyjnych. Zbrojne prętami #8 i #12mm ze stali AIIIN, beton B30. Ze stóp fundamentowych wypuścić łączniki belki podwalinowej.

STROPY Strop poziomy nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej, żelbetowy, płytowy, płyta grubości 12cm, zbrojona dwukierunkowo prętami #12mm ze stali żebrowanej BSt500S. Kierunki zbrojeń stropu podano na poszczególnych rysunkach konstrukcyjnych. Strop wylewany jednocześnie z wieńcami danej kondygnacji. Oparcie płyty na ścianach za pośrednictwem wieńców żelbetowych zbrojonych 4#12 strzemiona #8mm co 30cm o wymiarach szerokości ścian nośnych i wysokości 30cm.

NADPROŻA Żelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach. Główne nadproża konstrukcyjne szerokości 25cm, wysokości zmiennej. Nadproża w części hali stalowe.

PODŁOGA NA GRUNCIE Podłoga na gruncie w formie płyty żelbetowej grubości 30cm, utwardzona powierzchniowo, zbrojona dołem i górą siatką 15/15cm z prętów #8mm ze stali

11

żebrowanej BSt500S oraz siatką 15/15cm z prętów #12mm ze stali żebrowanej BSt500S w miejscach montażu agregatów tłokowych. Płytę żelbetową wykonać na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu gr. 10cm z warstwą izolacji przeciwwilgociowej wg projektu architektury. Pod chudy beton wykonać podbudowę z kruszywa gr. min 50cm, zagęszczanego mechanicznie warstwami gr. max 15cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. Należy wykonać dylatację w płycie żelbetowej wokół miejsc montażu agregatów tłokowych. Rozmieszczenie pozostałych dylatacji należy dobrać w zależność od wybranej technologii wykonania płyty oraz rozmieszczenia pozostałych urządzeń. Urządzenia montować do płyty wg zaleceń producentów urządzeń.

KONSTRUKCJA STALOWA BUDYNKU Dach kryty płytami warstwowymi Gorlicka D GS-PIR gr. 12cm. Grubości okładzin wewnętrznej i zewnętrznej 0,5mm, stal S250GD. Konstrukcje budynku zaprojektowano w technologii stalowej szkieletowej. Podstawowy układ nośny konstrukcji budynku stanowią kratownice stalowe z profili zamkniętych kwadratowych oparte przegubowo na słupach stalowych z profili dwuteowych. Sztywność konstrukcji w kierunku poprzecznym zapewniają słupy stalowe utwierdzone w fundamencie. Stateczność konstrukcji w kierunku podłużnym zapewniają układy tężników prętowych w ścianach zewnętrznych. Stateczność kratownic w kierunku podłużnym zapewniają tężniki ścienne i kalenicowy. Płatwie dachowe z profili zamkniętych w układzie ciągłym. W połaci dachu zaprojektowano układy stężeń prętowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Szczegółowy opis zastosowanych głównych profili stalowych, oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Połączenia, stężenia oraz tężniki należy przeliczyć na etapie projektu wykonawczego (warsztatowego) Konstrukcja musi być wykonana przez certyfikowaną Wytwórnię Konstrukcji Stalowych. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie warstwami podkładowymi w warsztacie. Kolor warstwy nawierzchniowej – wg projektu architektonicznego lub do uzgodnienia z Inwestorem. Minimalna grubość w zależności od zastosowanej technologii malowania i zastosowanego zestawu malarskiego, nie może być niższa niż podano w instrukcji producentów materiałów antykorozyjnych. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Stopień oczyszczenia konstrukcji przed malowaniem Sa 2.5.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD SKRAPLACZ NATRYSKOWO-WYPARNY Konstrukcje wsporczą zaprojektowano w technologii stalowej szkieletowej. Podstawowy układ nośny konstrukcji stanowi przestrzenna rama stalowa z profili dwuteowych. Sztywność konstrukcji zapewniają słupy stalowe utwierdzone w fundamencie. Szczegółowy opis zastosowanych głównych profili stalowych, oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Połączenia, elementy drugorzędne należy przeliczyć na etapie projektu wykonawczego (warsztatowego) Konstrukcja musi być wykonana przez certyfikowaną Wytwórnię Konstrukcji Stalowych. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie warstwami podkładowymi w warsztacie. Kolor warstwy nawierzchniowej – wg projektu architektonicznego lub do uzgodnienia z Inwestorem. Minimalna grubość w

12

zależności od zastosowanej technologii malowania i zastosowanego zestawu malarskiego, nie może być niższa niż podano w instrukcji producentów materiałów antykorozyjnych. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Stopień oczyszczenia konstrukcji przed malowaniem Sa 2.5.

VI. Zabezpieczenie przeciw-ogniowe konstrukcji

Budynek zaprojektowano w „E” klasie odporności pożarowej budynku – brak wymagań odnośnie klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku. Ściany oraz strop pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano w klasie odporności ogniowej REI60

 • stopy fundamentowe lub żelbetowe

 • konstrukcja nośna stalowa

 • obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych

 • posadzka wykończona płytkami gressowymi.

 1. Zakres prac

 • prace budowlane związane z realizacją w/w obiektu,

 • prace instalacyjne:

– wewnętrzna instalacja energii elektrycznej,

– wykonanie stacji transformatorowej wraz z jej zasilaniem

– kanalizacja sanitarna

– kanalizacja deszczowa

 • prace towarzyszące / wykonanie przebić, przejść i konstrukcji wsporczej pod instalacje technologiczne /,

 • wykonanie fundamentów i konstrukcji stalowej pod amoniakalny skraplacz natryskowo-wyparny,

 • wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół budynku

 1. Wszelkie materiały/dokumentację techniczną można otrzymać w Dziale Technicznym Zakładu Mleczarskiego w Nowym Targu ulica Jana Pawła II numer 95 codziennie w godzinach 7ºº – 15ºº.

 1. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 601086348 z kier. dz. techn. Panem Markiem Kolasą, lub

drogą e-mail mkolasa@osmradomsko.pl

 1. OFERTA JEST OTWARTA. 

Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw sekretariacie zakładu.

 1. Termin realizacji jest otwarty.