Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – faktury

Autor: admin
Data: 21.02.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
    z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, kod pocztowy 97-500, adres tel. 447385100

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (warunkiem zawarcia umowy.) Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością wystawienia faktury i związanych z nią obowiązków podatkowych.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane/

  8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności”

Sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku to: Ilona Szota – adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, adres e-mail: odo@osmradomsko.pl; tel. 44 738 51 83.